Όροι παροχής υπηρεσιών

Θέμα

Οι παρόντες όροι που διέπουν την πρόσβαση, την παροχή και τη χρήση της υπηρεσίας που καλείται Ιταλικό Λεξικό, βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.italikolexiko.com, καλούμενη εφεξής Υπηρεσία.

Η υπηρεσία προσφέρεται από την Olivetti Media Communication, του Enrico Olivetti, με έδρα το Candaba, Pampanga - Δημοκρατία των Φιλιππινών, εφεξής καλούμενη Πάροχος. Ο χρήστης της υπηρεσίας θα αναφέρεται στο εξής ως Χρήστης.

Η Υπηρεσία δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους ούτε έναντι αμοιβής, ούτε δωρεάν.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ιστότοπος διατίθεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, διάδοση ή τροποποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς υπό τον τίτλο "COPYRIGHT της υπηρεσίας".

Εάν ο χρήστης δεν είναι σύμφωνος με αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Δεν είναι αποδεκτή η μερική αποδοχή των όρων ούτε και η αποδοχή τους με επιφύλαξη. Η χρήση της Υπηρεσίας από τον χρήστη συνεπάγεται την αποδοχή των όρων στο σύνολό τους.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Όσον αφορά την πολιτική του Παρόχου σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στην ανάλογη δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συνεχίζεται παρακάτωΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η Υπηρεσία παρέχεται ως έχει. Η χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους του Χρήστη γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το δημοσιευόμενο περιεχόμενο, την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την επιμέλειά του, ούτε για τυχόν ζημίες, απώλειες, απώλεια εσόδων, σχολική αποτυχία, κ.λπ. που ενδεχομένως επισυμβούν ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απαγορεύεται αυστηρά να αναπαραγάγετε έστω και εν μέρει το περιεχόμενο της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Παρόχου.

Ωστόσο, μπορείτε να αναπαραγάγετε τον καθορισμό ενός ή δύο λημμάτων εντός άλλου κειμένου, όταν η επισύναψη αυτή είναι χρήσιμη στην τεκμηρίωση όσων υποστηρίχτηκαν, ή προκειμένου να εξηγηθεί η έννοια μιας λέξης ή ενός γραμματικού κανόνα. Σε αυτή την περίπτωση, είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε την πηγή: Ιταλικό Λεξικό, και αν το μέσο το επιτρέπει, αυτό θα πρέπει να συνδεθεί σωστά στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας του Ιταλικού Λεξικού (http://www.italikolexiko.com).

ΛΙΝΚ και ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

μπορείτε να εισάγετε σε άλλες ιστοσελίδες τη φόρμα αναζήτησης του ιταλικού Λεξικού. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή κωδικού εισόδου. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η δημοσίευση της Υπηρεσίας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, χωρίς τη ρητή έγγραφη έγκρισή μας.

μπορείτε να εισάγετε ελεύθερα έναν σύνδεσμο στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας, αλλά δεν επιτρέπετε η σύνδεση με τις εσωτερικές σελίδες της.

Απαγορεύεται ρητώς να εισάγετε έναν σύνδεσμο στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε ιστότοπο το περιεχόμενό του οποίου αφορά ενήλικες, καθώς και με ιστότοπους οι οποίοι είναι αντίθετοι προς τους ισχύοντες νόμους στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου οι εν λόγω ιστότοποι έχουν την καταστατική τους έδρα.

Ανεξάρτητα από τη νομιμότητα των ιστοτόπων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αποδεκτοί ιστότοποι που δημοσιεύουν αντισημιτικό περιεχόμενο, που προπαγανδίζουν θεωρίες αρνητισμού, που υποκινούν φυλετικό μίσος, που απολογούνται υπέρ του φασισμού, ή υπέρ πολιτικο-οικονομικών θεωριών που αποδέχονται την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αδιαφιλονίκητη και αμετάκλητη κρίση του, να εγκρίνει ή να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του αναφορικά με την εισαγωγή αυτών των συνδέσμων ή/και της φόρμας αναζήτησης.

Η εισαγωγή ενός συνδέσμου στην υπηρεσία με έναν ιστότοπο που δεν βρίσκεται εντός των παραμέτρων που περιγράφονται ανωτέρω, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας.

Η μη απομάκρυνση από το σύνδεσμο ή την φόρμα αναζήτησης, κατόπιν αιτήματος του Προμηθευτή, ακόμη και μέσω e-mail, εκλαμβάνεται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται ποινικά.

Συνεχίζεται παρακάτωΕΥΘΥΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δεν είναι πρόθεσή μας να παραβιάσουμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η Υπηρεσία δημοσιεύει μόνο υλικό ιδίας δημιουργίας, υλικό για το οποίο έχει αποκτήσει τα δικαιώματα, ή υλικό που θεωρείται, καλόπιστα, ότι ανήκει στο αναγνωστικό κοινό.

Τυχόν κάτοχος δικαιωμάτων οποιουδήποτε περιεχομένου της Υπηρεσίας, παρακαλείται όπως έρθει σε επαφή μαζί μας παρέχοντάς μας την ενδεδειγμένη τεκμηρίωση, οπότε και ένα τέτοιο υλικό θα αφαιρεθεί από την υπηρεσία το συντομότερο δυνατόν.

Εμπορικά σήματα και λογότυπα

Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Υπηρεσία είναι ιδιοκτησία μας ή η ιδιοκτησία των χορηγών μας ή των διαφημιστών μας. Το υλικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου του.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι που παρατίθενται στην υπηρεσία δημοσιεύονται προς διευκόλυνση του χρήστη. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την ασφάλεια τρίτων ιστοτόπων.

Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία εκτός της Υπηρεσίας, για οποιοδήποτε περιεχόμενο συνδέεται ή διαφημίζεται από την υπηρεσία.

Ο Πάροχος δεν εγγυάται για τις εταιρείες των οποίων οι διαφημίσεις εμφανίζονται στην Υπηρεσία. Οποιαδήποτε σχέση μεταξύ αυτών και του Χρήστη είναι υπό την πλήρη ευθύνη του τελευταίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιεσδήποτε αλλαγές, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Σε περίπτωση διαφωνίας, ως αρμόδιο ορίζεται το δικαστήριο της νόμιμης έδρας του Παρόχου

1η Ιανουαριου 2007