Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο λεξικό

Στα λήμματα που περιέχονται στο λεξικό μας δεν χρησιμοποιούμε καμία συντομογραφία, επειδή τα ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν την ανάγκη εξοικονόμησης χώρου όπως συμβαίνει στις έντυπες εκδόσεις. Ωστόσο, στους πίνακες των λημμάτων ο χώρος είναι περιορισμένος από το πλάτος της στήλης. Μόνο στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες.

A

συντ.
επίθ.
επιθετ.
άρθρ.
Βοηθ.
επιρρ.
συντομογραφία
επιρρηματικός-ή-ό, επίρρημα
άρθρο
έναρθρος-η-ο
Βοηθητικός
επιρρηματικός-ή-ό, επίρρημα

C

απόλ.
συνδ.
απόλυτος-η-ο
σύνδεσμος, συνδετικός-ή-ό

D

ορ.
δεικτ.
οριστικός-ή-ό
δεικτικός-ή-ό

E

θαυμ.
θαυμαστικός-ή-ό

F

θηλ.
θηλυκό

I

απρόσ.
καταχ.
αόρ.
αόριστ.
οριστ.
επιφ.
ερωτ.
αμτβ.
αμετ.
απρόσωπος-η-ο
καταχρηστικός- ή-ό
αόριστος (χρόνος)
αόριστος-η-ο
οριστική (έγκλιση)
Επιφώνημα, επιφωνηματικός-ή-ό
ερωτηματικός-ή-ό
αμετάβατο
αμετάβλητος-η-ο

L

έκφρ.
έκφραση

M

αρσ.
αρσενικό

N

ουδ.
ουδέτερο
αριθμ.
αριθμητικό

O

Ονοματ.
Ονοματοποιία

P

μόρ.
μεριστ.
παθ.
πληθ.
κτητ.
κυρ.
προθεμ.
προθ.
Ενεστ.
proc.
αντ.
μόριο
μεριστικός-ή-ό
παθητική
πληθυντικός
κτητικός-ή-ό
κύριος-α-ο
πρόθεμα
πρόθεση
ενεστώτας
procomplementare
pronome, αντωνυμία

R

αλληλ.
αυτοπ.
αλληλοπαθής
αυτοπαθής-ές

S

απλ.
συμβ.
ουσ.
κατ.
απλός-ή-ό
σύμβολο
ουσιαστικό
κατάληξη

T

μτβ.
μεταβατικός-ή-ό

V

ρ.
ρημ.
ρήμα
ρηματικός-ή-ό